Přejít k hlavnímu obsahu
Domů Co je EDP EDP proces

EDP proces

Proces podnikatelského objevování nových příležitostí – Entrepreneurial Discovery Process (dále jen EDP) je klíčovým nástrojem pro identifikaci prioritních oblastí Národní RIS3 strategie. Jde o funkční vzestupný (bottom-up) proces založený na otevřené, transparentní a strukturované diskusi různých aktérů inovačního systému. Vzhledem k dynamickému vývoji inovačního prostředí, kde se neustále objevují nové výzvy a příležitosti pro výzkum a inovace, je nezbytné vnímat EDP jako stěžejní prvek Národní RIS3 strategie v celém cyklu její tvorby a implementace. Tento proces musí probíhat po celou dobu naplňování strategie, jelikož poskytuje zpětnou vazbu a verifikaci pro realizované intervence, ovšem také východiska pro plán intervencí připravovaných.

Do EDP procesu je zapojena podnikatelská, výzkumná a veřejná sféra skrze soustavu inovačních platforem, kterou tvoří zejména Národní inovační platformy (NIP) a Krajské inovační platformy. V kontextu specifického přístupu k tvorbě a implementaci RIS3 v ČR, která je rozdělena na národní dimenzi RIS3 a krajské dimenze RIS3, je EDP potřeba vnímat jako jeden proces naplňovaný mechanismy na národní úrovni a krajských úrovních.

Mezi stěžejní účely EDP patří:

  • Identifikace žádoucích směrů rozvoje a transformace odvětví spadajících do domén výzkumné a inovační specializace.
  • Zpřesňování domén výzkumné a inovační specializaceupřesňování prioritních témat VaVaI a oblastí inteligentní specializace. V návaznosti na posouzení a odůvodnění existujících kapacit ve VaVaI, identifikovaných nových příležitostí a kapacit pro využití těchto příležitostí se stanovuje a upřesňuje zaměření témat VaVaI, která je účelné podporovat v rámci implementace RIS3. Témata VaVaI naplňující cíle Národní RIS3 strategie musí mít významný potenciál pro transformaci jednoho nebo více odvětví ekonomické specializace ČR (aplikačních odvětví) a naplňovat tak požadavek inteligentní specializace.
  • Přinášení podnětů k intervencím v horizontálních prioritách Národní RIS3 strategie. V rámci procesu EDP jsou generovány rovněž návrhy a doporučení ke konkrétním opatřením a intervencím, kterými jsou naplňovány horizontální cíle Národní RIS3 (např. v oblasti dovedností). V této souvislosti se konzultační platformy EDP vyjadřují například k zaměření programů na podporu VaVaI (operačních programů i národních programů), prostřednictvím nichž jsou naplňovány cíle Národní RIS3 strategie. Současně mohou v rámci EDP vznikat vlastní návrhy na intervence přispívající k naplňování cílů Národní RIS3 strategie.
  • Identifikace vznikajících (emerging) příležitostí a oborů – návrhy na nová témata specializace a způsob jejich podpory. Sběr podnětů k předvídání průmyslových a technologických trendů, jejich národních dopadů a žádoucí reakce.
  • Navrhování a projednávání misí a jim podřízených témat VaVaI . Tyto mise budou navázány na velké společenské výzvy. Jejich rozpracování a identifikace témat VaVaI k jejich řešení bude významnou součástí EDP procesu a implementace Národní RIS3 strategie, která tím inkorporuje jako součást procesu EDP i „public discovery process“, který vede k inovacím taženým veřejnou sférou.
  • Budování okruhu lidí aktivně zaangažovaných do rozvoje inovačního systému, vytváření nových a posilování existujících partnerství a posílení důvěry mezi jednotlivými aktéry inovačního systému.
  • V návaznosti na předchozí body efektivní zacílení veřejných i soukromých prostředků směřujících do výzkumu a inovací.
  • EDP proces bude též přispívat ke koordinaci činnosti velkých výzkumných infrastruktur tak, aby byl využit potenciál velkých výzkumných infrastruktur pro plnění RIS3 a pro rozvoj inovativní ekonomiky a společnosti ČR.

Významným prvkem, který přispívá k zefektivnění sběru podnětů a jejich přenosu na národní úroveň, je také tento portál RIS3.

Sdílejte na sociálních sítích