Přejít k hlavnímu obsahu
Domů Monitoring

Monitoring

Monitoring RIS3 strategie

Lze identifikovat tři hlavní účely monitorovacího systému RIS3 strategie:

 • sledovat aktuální procesy transformace a odpovídajícím způsobem o nich informovat zodpovědné činitele;
 • budovat a posilovat důvěru a spolupráci mezi stranami zúčastněnými na procesu transformace;
 • pomáhat při zajištění odpovědnosti při tvorbě politik.

Monitorovací systém slouží k těmto účelům prostřednictvím tří klíčových funkcí:

 • shromažďování informací a jejich zpřístupnění osobám s rozhodovací pravomocí;
 • vyjasnění účelu a fungování strategie a její srozumitelnost pro širší veřejnost;
 • podpora konstruktivního zapojení zúčastněných stran prostřednictvím transparentní komunikace.

Monitoring Národní RIS3 strategie je v souladu s požadavky EK na nastavení systému monitorování RIS3. Nastavení monitorování „zdola“ (projekty v programech ESIF, rezortních programech a národních programech TA ČR) odpovídá základnímu požadavku na spolehlivost, proveditelnost a efektivitu nákladů daného systému. Zaměřuje se zejména na čerpání prostředků u realizovaných intervencí v členění podle horizontálních a vertikálních cílů strategie a naplňování indikátorů strategie v členění podle strategických a specifických cílů strategie.

Kraje pro potřeby národní úrovně vyplňují krajské karty, ve kterých jsou zachyceny aktivity VaVaI v jednotlivých krajích – P2 Krajské karty. Kompletní monitoring krajských RIS3 strategií je v kompetenci jednotlivých regionů. Na národní úrovni je krajům poskytována metodická podpora a v rámci některých kontextových indikátorů je zahrnuta úroveň NUTS 3. Ve spolupráci s agenturou Czechinvest jsou získávána data z mapování krajských inovačních ekosystémů.

Pro monitorování věcných dopadů vize a strategických cílů RIS3 strategie jsou používány kontextové indikátory (DATASET 3.1 a). Pro monitorování výsledků a výstupů RIS3 strategie jsou používány projektové indikátory (DATASET 3.1 b). 

Monitoring RIS3 strategie je nastaven tak, že kromě výše uvedených věcných indikátorů zahrnuje monitoring také PROJEKTOVÉ SADY pro operační a národní programy podpory, které umožňují u všech jednotlivých projektů s vazbou na RIS3 strategii identifikovat zdroje a rozsah finanční podpory u následujících entit:

 • specifických cílů RIS3 strategie;
 • domén specializace RIS3 strategie;
 • strategická VaVaI témata;
 • klíčových technologií (KETs);
 • témat VaVaI v oblasti společenských a humanitních věd;
 • krajských domén specializace u programů podpory zaměřených na podporu znevýhodněných a postižených regionů ČR.

Každoroční pokrok RIS3 strategie je monitorován a výstupy/výsledky z realizace RIS3 strategie jsou zveřejňovány ve Zprávách o realizaci a implementaci RIS3.

Evaluace RIS3 strategie

Vláda ČR ukládá MPO povinnost zpracovávat hodnocení Národní RIS3 strategie nebo jejích dílčích částí či jednotlivých intervencí, a to nejméně jednou za dva roky vždy nejpozději ke dni 30. června.

Evaluací se ve vztahu k Národní RIS3 strategii rozumí kontinuální sledování a vyhodnocování průběhu realizace strategie a míry dosahování pokroku při naplňování vytyčených cílů. Globálním cílem evaluace je přispět k efektivnímu zacílení intervencí do oblastí s vysokým potenciálem pro změnu a následně vyhodnotit, zda dopady provedených intervencí jsou dostatečné, aby očekávanou změnu vyvolaly.

Pro dosažení globálního cíle bude realizováno několik typů evaluací:

 • Ex-ante evaluace – zpracována na začátku programového období, resp. již v průběhu tvorby strategie. Jejím cílem je přispět k vhodnému zacílení intervencí a nastavení transparentních pravidel implementace strategie.
 • Mid-term evaluace – realizována bude v polovině programového období, bude mít charakter procesní evaluace. Zaměří se na vyhodnocení aktuálního pokroku v dosahování cílů, způsobu implementace a navrhne adekvátní doporučení pro realizaci strategie v dalších letech.
 • Ex-post evaluace – představuje závěrečné zhodnocení a zaměří se na vyhodnocení, do jaké míry se podařilo naplnit cíle strategie.
 • Ad-hoc evaluace – jedná se o evaluace, které reagují na aktuální potřeby vzešlé z implementace strategie a týkající se jakýchkoliv témat souvisejících s Národní RIS3 strategií.

Je zpracován Plán evaluace, který je každé dva roky aktualizován a blíže specifikuje jednotlivé evaluace (účel, zaměření, evaluační otázky, metody sběru dat, harmonogram atd.). Evaluační aktivity se zaměří jak na hodnocení kvantitativních dat získaných v rámci monitoringu, tak i na sběr a hodnocení kvalitativních dat získaných zejména terénním šetřením. Na základě interpretace získaných dat a informací budou formulovány závěry a doporučení ke zlepšení implementace a celkového strategického nastavení Národní RIS3 strategie.