Přejít k hlavnímu obsahu
Domů Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Úvod

Ministerstvo průmyslu a obchodu, jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat subjekty údajů, se kterými přichází do styku o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů subjektů v rámci správy a provozu „RIS3 portálu – webový a komunikační portál, datový sklad a vizualizace“.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů dbáme práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.

RIS3 portál byl realizován projektem „Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie“, registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_024/0016934 a spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Realizátorem projektu bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu, ve spolupráci s partnery – Technologickou agenturou České republiky (TAČR), Agenturou pro podporu podnikání a investic (CzechInvest) a Technologickým centrem Akademie věd ČR (TCAV ČR).

Portál RIS3 jsou webové stránky, dále komunikační modul, vzdělávací modul a datový sklad s vizualizačním nástrojem, které jsou podpůrným nástrojem implementace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 (dále jen „Národní RIS3“). Tento portál má podporovat EDP proces („entrepreneurial discovery proces“ – proces objevování podnikatelských příležitostí), tj. informování a komunikaci mezi různými aktéry inovačního systému. Těmito aktéry jsou míněni především zástupci státu, akademické sféry a sféry komerční.

Ochrana osobních údajů uživatelů Portálu EDP:

Informace zveřejňované na stránkách Portálu EDP uživatel získá bez poskytnutí svých osobních údajů. Pokud uživatel poskytne Portálu EDP kterékoliv ze svých osobních údajů (např. jméno, příjmení včetně titulu, adresu zaměstnavatele, pracovní zařazení, telefon, email) jsou tyto údaje použity pouze ke komunikaci s uživatelem všemi uživateli a správci Portálu EDP, k interním statistickým účelům a v rámci přihlášení uživatele na jim vybranou akci. Žádné poskytnuté osobní údaje nejsou bez výslovného souhlasu uživatele zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených zákonem.

 1. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?
  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem registrace a evidence uživatelů neveřejné části RIS3 portálu, resp. k zajištění provozu a správy RIS3 portálu, který je komunikačním elektronickým on-line nástrojem pro podporu implementace NRIS3 strategie.
  Portál EDP byl realizován projektem „Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie“, registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_024/0016934 a spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Realizátorem projektu bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu, ve spolupráci s partnery – Technologickou agenturou České republiky (TAČR), Agenturou pro podporu podnikání a investic (CzechInvest) a Technologickým centrem Akademie věd ČR (TCAV ČR). 
 2. Z jakého právního důvodu (důvodů) zpracováváme vaše osobní údaje?
  Osobní údaje zpracováváme na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu a plnění výkonu veřejné moci, kterým je zajištění informovanosti a komunikace mezi orgány veřejné správy, odbornou veřejností a mezi relevantními stakeholdery na veřejné a krajské úrovni, kteří jsou zapojeni do procesu implementace a řízení NRIS3 strategie a jsou odpovědni v oblasti výzkumu a vývoje. Základním dokumentem je zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak § 33, §34 a §37. Na základě usnesení vlády České republiky č. 168 ze dne 14. března 2018 spadá agenda Národní RIS3 strategie včetně všech povinností souvisejících s řízením národních inovačních platforem do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. Důležitým právním předpisem je rovněž usnesení vlády č. 66 ze dne 25. ledna 2021, v rámci něhož došlo ke schválení aktuální Národní RIS3 strategie.
 3. Která data shromažďujeme a dále zpracováváme?
  Zpracováváme osobní údaje vybraných zaměstnanců veřejné správy, včetně krajské úrovně a zástupců výzkumných organizací, vysokých škol, asociací, podnikatelských subjektů a dalších subjektů zabývajících se agendou NRIS3 strategie působících v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“), kteří působí v Národních a Krajských inovačních platformách, Národním RIS3 týmu a dalších expertních skupinách – ministerstva, krajské úřady, TAČR, CzechInvest, TCAV ČR, podnikatelské subjekty, vysoké školy.  Pro práci v online elektronickém nástroji Portál EDP jsou evidovány údaje – titul, jméno, příjmení, název instituce, pracovní zařazení v rámci instituce, email, telefonní kontakt. 
 4. Jak dlouho uchováváme vaše data?
  Osobní údaje jsou uchovávány po celou dobu členství v Národních a Krajských inovačních platformách, Národním RIS3 týmu a dalších expertních skupinách resp. po dobu výkonu agendy v oblasti NRIS3 strategie na poli VaVaI, a to zejména po dobu práce v online elektronickém nástroji RIS3 portálu. 
 5. Jak chráníme vaše data?
  Osobní údaje jsou uloženy elektronicky v rámci zabezpečeného přístupu do online elektronického nástroje RIS3 portálu, který splňuje podmínky bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.
 6. Kdo má přístup k vašim osobním údajům a komu jsou poskytovány?
  K Vašim osobním údajům má přístup pouze pověřená osoba, která zajišťuje správu a provoz RIS3 portálu včetně koordinátora/tajemníci Národních inovačních platforem.
 7. Jaká jsou Vaše práva a jak je můžete uplatnit?
  Seznam Vašich práv a postupu, jak je můžete uplatnit, včetně formuláře, naleznete na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/ochrana-osobnich-udaju/prohlaseni-o-zpracovani-osobnich-udaju-na-ministerstvu-prumyslu-a-obchodu--237325/.
 8. Kontaktní informace
  Na správce osobních údajů je možné se obrátit na adrese Na Františku 1039/32, 110 15 Praha, Staré město, IČ: 47609109, nebo využít moderních komunikačních nástrojů: email: posta@mpo.cz, nebo datovou schránkou: ID bxtaaw4

  Dozorový orgán
  Máte právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je:
  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Sídlo: pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice
  Tel. č.: +420 234 665 111

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
  Žádost na uplatnění práv Subjektu údajů je možné podat výše uvedeným způsobem nebo můžete přímo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů:
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):
  Jméno: Mgr. Jarmila Marta Šmardová
  E-mail: poverenec@mpo.cz
  Tel.: 224 851 111

Sdílejte na sociálních sítích