Přejít k hlavnímu obsahu
Domů Mezinárodní spolupráce Národního RIS3 týmu

Mezinárodní spolupráce Národního RIS3 týmu

Národní RIS3 tým vystoupil na MLE na téma Mission Portfolio (23. a 24. listopadu 2023)

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2023 proběhlo v Praze mezinárodní setkání s názvem Vzájemné vzdělávání k implementaci misí EU na národní úrovni (Mutual Learning Exercise on EU missions implementation at national level).

Česká republika spolu s dalšími sedmnácti členskými státy EU se účastní série čtyř mezinárodních workshopů podporované nástrojem Horizon Europe Policy Support Facility k tématům vytváření vnitrostátních řídících struktur misí, portfolia misí, zajištění financování a vytváření synergií a zapojení občanů do misí. Realizace misí EU rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa vyžaduje nové formy řízení a spolupráce, nové přístupy k zapojení občanů a značné investice ze strany soukromého i veřejného sektoru.

Akce byla organizována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, účastnili se jí ale také zástupci mnoha dalších českých organizací (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Technologické centrum Praha, JAIP, CZELO, BIOEAST HUB CZ, Zdravá města ČR), zahraničních institucí (rakouská Agentura na podporu výzkumu, Ministerstvo školství, vědy a výzkumu Rakouska, vlámský regionální Úřad pro ekonomiku, vědu a inovace, francouzské Ministerstvo pro výzkum a vysoké školství, německá agentura projektového řízení DLR, německé Federální ministerstvo pro vzdělání a výzkum, řecký Generální sekretariát pro výzkum a inovace, litevské Ministerstvo školství, vědy a sportu, Rada pro vědu a technologie Malty, portugalská Národní inovační agentura, rumunské Ministerstvo pro výzkum, inovace a digitalizaci a švédská inovační agentura Vinnova), univerzit (University College London, University of Manchester, Lund University, Technical University Delft) i nadnárodních organizací (OECD, Evropská komise – Generální ředitelství (DG) pro výzkum a inovace, JRC - Společné výzkumné středisko Evropské komise) atd.

Během prvního dne setkání účastníci přednesli teoretické prezentace z oblasti teorie změny, portfolia misí a jejich řízení. Evropská komise nahlíží na portfolio misí jako soubor aktivit, které vedou k dosažení cílů dané mise. Úvodní prezentaci na téma Porozumění portfoliu misí přednesla Emily Wise z Lund University. Dále pak navázaly příspěvky zahrnující praktické příklady z této oblasti, mezi něž patřila i prezentace Tomáše Holinky, vedoucího oddělení strategie S3 Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Ve svém příspěvku „S3 mise: reflexe současného vývoje“ nejprve vysvětlil priority české národní RIS3 strategie. Poté nastínil jednotlivé fáze vývoje S3 misí ve vazbě na portfolia těchto misí a uvedl příklady operačních, národních a resortních programů podporujících S3 mise.  

Dalšími prezentujícími byli Jana Čejková z Technologického centra Praha, Marie Kubáňková a Jan Nedělník z BIOEASTHUB CZ, Blanka Dvořáková z asociace Národní síť Zdravých měst ČR, Věra-Karin Brázová z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a další.

MLE_foto

Účastníci na závěr prvního dne workshopu navštívili Českou zemědělskou univerzitu v Praze – Suchdole, kde se seznámili s několika aktuálními výzkumnými aktivitami a projekty z oblasti vodního hospodářství a dřevostaveb.

Druhý a závěrečný den tohoto mezinárodního setkání účastníci v několika pracovních skupinách navrhovali jednotlivé fáze procesu tvorby portfolia misí. Dále sdíleli a prodiskutovali svoje zkušenosti z oblasti využití možných přístupů při plánování jednotlivých misí a navrhli prototyp ideálního portfolia, v několika případech na bázi příkladu vlastní národní mise.

Proces sdílení mezinárodních zkušeností bude i nadále pokračovat mj. na dalším setkání, které se bude konat ve švédském Stockholmu ve dnech 25. a 26. ledna 2024 na téma Financování a synergie (Funding and synergies).

ESPON konference (7.- 8. 12. 2022)

Ve dnech 7.- 8. prosince 2022 se v Praze uskutečnila mezinárodní konference „Podnikatelsky orientovaná regionální správa: územní soudržnost prostřednictvím společenských inovací“. Organizátorem byl program pro mezinárodní spolupráci ESPON a spoluorganizátorem odbor evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj.

Konference se uskutečnila v rámci českého předsednictví v Radě EU a nabídla široký prostor pro diskuzi expertů na regionální rozvoj, budování regionálních inovačních ekosystémů a analýzu schopností regionů zavádět inovace. Významným tématem pro posílení regionální inovační politiky byla i strategie inteligentní specializace ve výzkumu a inovacích – RIS3.

V high-policy panelu vystoupil náměstek ministra průmyslu a ochodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko, který představil, jakými aktivitami MPO podporuje rozvoj regionů. Jeho prezentaci si můžete stáhnout zde.

Kromě toho Národní RIS3 tým ve spolupráci s JRC kompletně zajistil dvě panelové diskuze, kde zástupci evropských institucí, zahraničních regionů i tuzemských expertů prezentovali různé přístupy k zapojení a využití vědy, technologií a inovací pro plnění cílů udržitelného rozvoje.

V panelu A s názvem Design and experimentation of Smart Specialisation for SDGs approach vystoupili:

Key note: Fred Steward (Transformative innovation policy expert) prezentace
Panelisté: Florence Hennart (Wallonie), Luc Hulsman (the Northern Netherlands), Neville Reeve (EC RTD  - prezentace) Michal Pazour (TC Prague).
Moderátorkou byla Monika Matusiak (JRC EC) a zpravodajem Michal Miedzinski (JRC EC).

V panelu B s názvem Czech mission-oriented approach to addressing societal challenges through Smart Specialization Strategy vystoupili:

Key note: Daniel Všetečka (CZ RIS3 manager) prezentace
Panelisté: Tomáš Holinka (CZ RIS3 team), Katerina Ciampi Stancova (OECD), prof. Jiří Blažek (Charles University Prague), Alasdair Reid (EFIS Centre).
Moderátorem byl David Uhlíř (JIC Brno) a zpravodajkou Eva Brožová (TA ČR)

V souvislosti s výše uvedenou konferencí ESPON byly zpracovány následující publikace:

Teze politik – Podnikatelsky orientovaná regionální správa, která vznikla na základě studie zpracované v rámci programu ESPON pro potřeby českého předsednictví. Publikace se zaměřuje na inovační schopnosti regionů, posouzení a vysvětlení schopnosti využívat inovace a popisuje význam regionální správy při zavádění inovací do regionů. Publikace přeložená do českého jazyka je dostupná na oficiálních stránkách Ústavu územního rozvoje, který se na překladu spolupodílel. Anglická verze publikace je ke stažení na webových stránkách programu ESPON.

Časopis TerritoriALL, s podtitulem Regionální inovace, které odkazuje na význam inovací pro zaostávající regiony a všeobecnou konkurenceschopnost Evropy. Publikace odpovídá na otázky související s inovacemi v kontextu regionů a meziregionální spolupráce, nabízí příklady dobré praxe z Česka (Datový portál Královéhradeckého kraje, projekt RE:START zaměřený na transformaci uhelných regionů) a názory evropských i českých představitelů na téma inovace. Publikace je k přečtení on-line

Spolupráce s JRC (2022)

V roce 2022 spolupracoval Národní RIS3 tým s European Commission´s Joint Research Centre, které se zabývá problematikou udržitelnosti ve strategiích inteligentní specializace (RIS3).  JRC EC na konci roku 2022 vydalo studii Posílení rozměru udržitelnosti ve strategiích inteligentní specializace: rámec pro reflexi. Studie mapuje strategie inteligentní specializace (S3) různých států a regionů a hledá cesty, jak tyto strategie S3 povýšit na strategie S4, tj. Smart Specialization Strategy for Sustainability. Tento výzkumný projekt JRC EK je součástí globálního konceptu Science, Technology and Innovation for Sustainable Development Goals (STI4SDGs) a iniciativy k vytváření STI4SDGs Roadmaps na nadnárodní, národní a regionální úrovni.

V březnu a dubnu 2022 dostali aktéři RIS3 strategie na národní i krajské úrovni spolu se spolupracujícími partnery příležitost zúčastnit se cyklu tří zajímavých seminářů na téma „Návrh a experimenty strategií inteligentní specializace pro cíle udržitelného rozvoje založené na konceptech transformace“.

V těchto školicích seminářích získali účastníci celkový přehled o filozofii, řízení a implementaci cílů udržitelného rozvoje při transformaci (transition) ekonomiky a společnosti. Udržitelnost a sociální dimenze se od roku 2018 stávají nedílnou součástí rozvojových strategií, z nichž je strategie inteligentní specializace jednou z nejdůležitějších. Tři tréninkové semináře byly vedeny experty z nizozemského výzkumného ústavu DRIFT, který se specializuje na výzkum přechodu k udržitelnosti.

Spolupráce s JRC v roce 2022 vyvrcholila uspořádáním peer-to-peer semináře o implementaci STI (Science, Technology, Innovation) pro plnění cílů udržitelného rozvoje (SDGs). 8.prosince 2022 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR sešlo téměř 20 odborníků na inteligentní specializaci z Česka, Ukrajiny a Srbska. O semináři jsme podrobněji informovali zde.

 

Spolupráce s OECD (2020 – 2021)

Česká republika usiluje o to, aby se inovace staly hlavním hnacím motorem hospodářského růstu. Věda, výzkum a inovace jsou klíčové národní priority zakotvené ve strategických dokumentech ČR. Proto se Národní RIS3 tým zapojil do mezinárodního projektu „A self-assesment toolkit for regional innovation diffusion“, jehož cílem bylo pomoci regionům při zjištění jejich silných či slabých stránky a zacílení inovační strategie. Projekt probíhal v letech 2020 – 2021.

Šíření inovací neboli inovační difuze je proces, jehož prostřednictvím různé organizace shromažďují myšlenky zvenčí a používají je k zavedení inovace (např. nový výrobní proces, nový produkt nebo nový způsob poskytování služby). Přestože šíření inovací není striktně regionální jev, je vnitřně spojeno se sítěmi a interakcemi osob a podniků v rámci „regionálního inovačního systému". OECD si pro přípravu metodiky celého nástroje vybralo jako pilotní zemi Českou republiku, zastoupenou všemi 14 kraji. MPO ve spolupráci s ČSÚ poskytlo OECD sadu statistických dat a organizačně zajistilo několik setkání se zástupci krajských subjektů aktivně zapojených do inovačního systému. Byli to zejména reprezentanti inovačních center, vědeckotechnických parků, vysokých škol, center transferu technologií, klastrů a inkubátorů, zapojili se rovněž zástupci krajských úřadů, krajských kanceláří Czechinvestu a regionálních rozvojových agentur, nechyběli ani podnikatelé z firem daného kraje. Přítomni byli i zástupci DG REGIO Evropské komise.

Přípravu výsledného dokumentu i samotného online nástroje zbrzdila pandemie, pouze dva semináře se v ČR uskutečnily prezenčně, další pak již proběhly online. OECD zpracovala výslednou zprávu, která shrnuje zjištění z proběhlých implementačních workshopů na pozadí shromážděných statistických dat. Předběžné výsledky šetření pak byly zohledněny i v Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky na roky 2021-2027, kterou na začátku roku 2021 schválila vláda.  

Výsledná zpráva vedle doporučení pro politiku podpory šíření inovací z národní úrovně obsahuje i silné a slabé stránky jednotlivých regionů a jejich vzájemné srovnání pomocí různých indikátorů (produktivita práce, podíl populace připojené k internetu, výdaje na výzkum a vývoj, patentní statistika, digitální dovednosti, zaměstnání v digitálních povoláních atd.).

Detailní výsledky srovnávající domácí regiony navzájem, ale i v rámci OECD regionů, lze nalézt v kapitole 6 výsledné zprávy zde.

Sdílejte na sociálních sítích