Přejít k hlavnímu obsahu
Domů O RIS3 Evropská dimenze

Evropská dimenze

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci naplňuje základní podmínku pro uskutečňování intervencí kohezní politiky Evropské unie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací „Řádná správa vnitrostátní nebo regionální strategie pro inteligentní specializaci“ dle přílohy IV návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza (COM(2018)375).

Evropská komise stanovila sedm kritérií pro plnění základní podmínky. Tato kritéria stanoví, že se strategie pro inteligentní specializaci musí opírat o:

  • Aktuální analýzu výzev pro šíření inovací a digitalizaci.
  • Existenci příslušné regionální/vnitrostátní instituce nebo subjektu odpovědného za řízení strategie pro inteligentní specializaci.
  • Nástroje monitorování a hodnocení na měření výsledků vzhledem k cílům strategie.
  • Fungování spolupráce se zúčastněnými stranami („procesu objevování podnikatelského potenciálu“).
  • Opatření nezbytná ke zlepšení vnitrostátních nebo regionálních systémů výzkumu a inovací, kde je to relevantní.
  • Pokud je to relevantní, opatření na podporu průmyslové transformace.
  • Opatření pro posílení spolupráce s partnery mimo daný členský stát v prioritních oblastech podporovaných strategií pro inteligentní specializaci.

Všechny regiony Evropské unie zpracovávající RIS3 mají možnost se zapojit do Evropské S3 platformy:
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home, aby mohly vzájemně spolupracovat a vyměňovat si své zkušenosti. Do Evropské S3 platformy je zapojeno 19 členských států EU, 178 regionů z členských států EU, další státy a regiony, které nejsou členy EU.

Sdílejte na sociálních sítích