Přejít k hlavnímu obsahu
Domů O RIS3 Krajská dimenze Smart akcelerátory

Smart akcelerátory

K implementaci krajských RIS3 strategií, budování a rozvoji kapacit, organizačních struktur a know how a pro kvalitní řízení EDP v regionech přispívají RIS3 týmy, které působí při krajských inovačních centrech/agenturách a částečně jsou začleněny i do krajské samosprávy. Financování týmů je podpořeno z výzvy Smart akcelerátor (OP VVV prioritní osa 2, specifický cíl 5), jejímž gestorem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  Mezi základní činnosti podpořené z projektů Smart akcelerátor patří podpora základního týmu a jeho vzdělávání, mapování a inovační analýzy v regionech, twinning, příprava nových pilotních intervencí a podpora nových strategických projektů aktivitou asistence.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) vyhlásilo výzvu Smart akcelerátor+ I k předkládání projektů krajů k budování kapacit k implementaci a rozvoj krajských RIS3 strategií.

https://www.ris3.cz/sites/default/files/2022-09/SmAkc.png

Cílem výzvy Smart Akcelerátor+ I (uzávěrka 27.7.2023, objem 1 000 mil. Kč) je umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj kapacit a kompetencí přispívajících k vytváření podmínek pro posilování inteligentní specializace, rozvoje inovačních ekosystémů a rozvoje spolupráce mezi aktéry napříč sférami tzv. triple/quadruple helix (zejména výzkumných organizací, vzdělávacích institucí, firemní sféry a veřejného sektoru) v souladu s prioritami definovanými Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky 2021–2027 a její regionální dimenzí. Výzva věcně navazuje na výzvy Smart Akcelerátor realizované v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a jejím účelem je dále rozvinout spolupráci mezi institucemi odpovědnými za přípravu a realizaci nástrojů podpory výzkumu, vývoje a inovací na regionální úrovni a využít výstupů realizovaných intervencí a projektů k dalšímu rozvoji regionů. Stáhněte si leták.

Sdílejte na sociálních sítích