Přejít k hlavnímu obsahu
Domů O RIS3 RIS3 – základní popis a smysl

RIS3 – základní popis a smysl

Štítky

RIS3 cíle RIS3 financování RIS3

Výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci (z anglického Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation - RIS3) je za poslední léta hojně využívaným konceptem podpory výzkumu a inovací zejména v zemích EU. Jedná se o koncept směřující k inteligentnímu využívání a rozvíjení potenciálu dané země či regionu, jehož cílem je vytvářet dlouhodobé konkurenční výhody založené na využívání znalostí a na inovacích. Koncept chytré specializace je zapotřebí vnímat jako nový přístup k inovační politice, kde na místo plošné podpory výzkumných a inovačních aktivit se státní intervence zaměřují na vybrané prioritní oblasti s vysokým potenciálem pro rozvoj a uplatnění nových znalostí v ekonomických aktivitách. Nejedná se však pouze o ekonomický růst, ve Strategii je zohledněna i udržitelnost prostředí, sociální soudržnost a reakce na společenské výzvy. Strategie staví na silných stránkách země či regionu a na jejich specifických kapacitách a zdrojích v rovině ekonomické, inovační a výzkumné.

Smysl RIS3

Smyslem Strategie pro inteligentní specializaci je maximálně využít silných stránek a příležitostí, které nabízí hospodářské zázemí a výzkumné a inovační kapacity země či regionu. Identifikace příležitostí a rozvíjení těchto perspektivních oblastí má vést k aktivitám s vyšší přidanou hodnotou, k posunu v hodnotových řetězcích a vytváření specifických tržních nik a segmentů, díky kterým země získává konkurenční výhodu na mezinárodních trzích, a to i s ohledem transformaci hospodářství směrem k zelené a digitální ekonomice.

V posledních letech je důležitou součástí strategie i tematika společenských výzev a megatrendů, které zlepšují kvalitu života a vytváří příležitosti pro ekonomický rozvoj. Politika podpory výzkumu a inovací na evropské úrovni se v souladu s tímto trendem zaměřuje stále více na tzv. „mission-oriented innovation policy,“ to znamená politiku, která orientuje veřejné i soukromé investice na specifické cíle a mise.

Základní směry strategií inteligentní specializace, jsou doplněny poměrně propracovanou logikou koncepčního rámce strategií [1] a především procesů, které jsou na tento rámec navázané. Jedná se o proces monitorování strategie a dále tzv. Entrepreneurial Discovery Process proces podnikatelského objevování nových příležitostí (dále jen EDP). EDP je klíčový nástroj pro identifikaci žádoucích směrů rozvoje a transformace prioritních oblastí RIS3, který probíhá nepřetržitě a do něhož jsou zapojeni zástupci podnikatelské, výzkumné a veřejné sféry, případně i další zájmové skupiny.

[1] Viz https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home

Sdílejte na sociálních sítích