Přejít k hlavnímu obsahu
Domů O RIS3 Projekty Projekt Komplexní analýza východisek a návrh implementace revidovaných opatření Národní RIS3 strategie 2021+

Projekt Komplexní analýza východisek a návrh implementace revidovaných opatření Národní RIS3 strategie 2021+

Název projektu: Komplexní analýza východisek a návrh implementace revidovaných opatření Národní RIS3 strategie 2021+ - realizace ukončena k 31.12.2020.
Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000166
Příjemce projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Doba trvání projektu: 1.1.2019 – 31.12.2020
Projekt je podpořen z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Technická pomoc.

Projekt souvisí s potřebou zajistit kvalitní a včasnou přípravu nové Národní RIS3 strategie, která je významným dokumentem pro nové období (pro zpracování Dohody o partnerství, operační programy a plnění tzv. základní podmínky). Součástí projektu budou analytické podklady pro Národní RIS3 strategii 2021+, konkrétně aktuální analýza překážek pro šíření výsledků VaV do praxe, provádění inovací a digitalizaci v ČR a sestavení návrhové části Národní RIS3 strategie.

Základním cílem je vytvoření podkladů pro Národní RIS3 strategii, konkrétně se jedná o tři analytické podklady:
Komplexní analýza bariér aplikovaného a orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v České republice a návrh implementace nastavených opatření v programovém období 2021–2027 pro Národní RIS3 strategii 2021+ (viz dokumenty Analýza bariér VaV s přílohou, v českém a anglickém jazyce)
Dílčí analýzu propojení KETs s aplikačními obory Národní RIS3 strategie (viz dokumenty Odvětvová analýza VaV a Analýza KETs a jejich vazeb na aplikační odvětví NRIS3)
Dílčí analýzu nastavení fungování Národních inovačních platforem, která je nyní zpracovávána.
Součástí projektu je rovněž koordinace přípravy Národní RIS3 strategie 2021+ prováděná primárně s partnery v ČR (dílčím způsobem poté i s pracovníky EK / DG). Samotná implementační fáze bude probíhat v roce 2020 a bude se primárně zaměřovat na celkové nastavení mechanismu implementace Národní RIS3 strategie v ČR. Implementace bude řešena v plánovaných OP s vazbou na daný specifický cíl kohezní politiky, pro nějž je RIS3 základní podmínkou, a také v národních a rezortních programech podpory VaVaI.

Logo_EU a MMR